Quy định bồi thường của công ty chuyển phát nhanh Quốc Tế TinPhuoc Express

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

1/ NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG

– Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi. Hoặc người nhận nếu được người gửi chỉ định.

– Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hại một phần, mức bồi thường được tính như sau:

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng * Mức bồi thường.
– Thời hiệu khiếu nại là:
+ 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát nhanh bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;

+ 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

– Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 2 tháng (đối với dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước) và 3 tháng (đối với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế) kể từ ngày TinPhuoc Express nhận được khiếu nại bằng văn bản.

– Trường hợp TinPhuoc Express và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì TinPhuoc Express sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.

Quy-dinh-boi-thuong-cua-Tin

2/ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

– Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được, do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

– Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ….), hoặc hàng đặc biệt (chất lỏng, mực in, sơn nước…) bị hư hại trong quá trình chuyển phát.

– Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn.

– Hàng bị hư hại do các nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học… hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.

– Chậm chỉ tiêu thời gian do nguyên nhân máy bay trễ chuyến, hủy chuyến.

– Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;

– Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;

* Ghi chú:

1. Hàng hóa giá trị cao:

+ Nếu người gửi sử dụng dịch vụ “bảo hiểm chuyển phát” thì mức bồi thường là 100% giá trị khai bảo hiểm đối với tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng.

+ Nếu người gửi không sử dụng “bảo hiểm chuyển phát” thì mức bồi thường đối với hàng hóa giá trị cao sẽ giống như mức bồi thường của hàng hóa thông thường, theo dịch vụ trên bưu gửi, không bồi thường theo giá trị hàng hóa.

2. Đồng kiểm:

+ Nếu người gửi sử dụng dịch vụ “bảo hiểm chuyển phát” thì mức bồi thường là 100% giá trị khai bảo hiểm đối với tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng.

+ Nếu người gửi không sử dụng dịch vụ “bảo hiểm chuyển phát” thì mức bồi thường đối với bưu gửi đồng kiểm sẽ giống như mức bồi thường của hàng hóa thông thường, theo dịch vụ trên bưu gửi và căn cứ vào tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc hư hỏng.

3. Hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt

+ TinPhuoc Express không bồi thường cho trường hợp hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt trong quá trình chuyển phát.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.